Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach

w roku szkolnym 2021/2022

 

§1

Ogólne zasady organizacji pracy

 

 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i oraz MEiN.
 • Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b) dystans od kolejnego opiekuna
  z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 • Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa (maseczka), dezynfekcja rąk w wejściu do szkoły;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nieprzebywające na kwarantannie oraz gdy nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu (z wyłączeniem osób zgłaszających się do szkoły w celach realizacji zajęć edukacyjnych, profilaktycznych itp. oraz pracowników instytucji takich jak: MOPR, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Kuratorzy, Policja itp. – po uprzednim poinformowaniu Dyrekcji szkoły).
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Każda osoba wchodząca na teren szkoły ma obowiązek podania celu wizyty. Informacja ta zostaje zapisana w rejestrze wejść do szkoły przez upoważnioną osób
 • W gabinecie profilaktyki zdrowotnej oraz pokoju nauczycielskim znajduje się termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury.
 • Zużyte, jednorazowe środki ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki, ochraniacze na buty) należy zdejmować z zachowaniem szczególnej ostrożności i wyrzucać do zamykanych pojemników.
 • Jeżeli ww. odpady pochodzą od osoby z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do oddzielnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 • Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane po każdej grupie według ustalonego harmonogramu.
 • §2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów - (jeden rodzic/opiekun przy jednym dziecku) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, jednak bez wchodzenia na teren szkoły. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Rodzic odbierający dziecko jest zobowiązany do zachowania dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi 1,5m. oraz innych pracowników szkoły 1.5m.
 • Nauczyciele i pracownicy szkoły tak organizują i koordynują pracę, aby umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 • W razie potrzeby nauczyciel, pielęgniarka lub inny pracownik szkoły mierzy temperaturę
  u dziecka termometrem bezdotykowym.
 • Rodzice zobowiązani są do bycia w stałym kontakcie z wychowawcami i dyrektorem szkoły (kontakt telefoniczny oraz dziennik elektroniczny).
 • Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian są zobowiązani do uaktualnienia danych.
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi ze sobą.
 • Sale, części wspólne (korytarze, toalety) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy a w razie potrzeby także w trakcie zajęć. Sale w czasie lekcji i przerw wietrzą nauczyciele, korytarze – nauczyciele dyżurujący.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele muszą dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka muszą zadbać o regularną dezynfekcję przedmiotów.
 • Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w salach przydzielonych poszczególnym klasom zgodnie
  z ustalonym harmonogramem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas lekcji.
 • Rodzice są zobowiązani do przekazania zasad bezpieczeństwa stosowanych w szkole wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

                                                 

 • §3

Zasady przychodzenia uczniów do szkoły

 • Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji, korzystając z przypisanych poszczególnym klasom wejść.
 • W klasach I-III rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką nauczyciela przy wyznaczonym wejściu do szkoły.
 • Przydział wejść do szkoły dla uczniów klas I-III:
 • wejście główne – klasy I
 • wejście przy korcie - klasy II
 • wejście przy Orliku – klasy III
 • Przydział wejść do szkoły dla uczniów klas IV-VIII:
 • wejście główne – klasy , VIII c, V a, V b, V c, V d, IV c
 • wejście przy Korcie - klasy VIII b, VII d, VI a, VI b, VII a,
 • wejście przy Orliku – klasy VIII a, VIII e, VII b, VII c, IV a
 • Przed wyjściem do szkoły rodzice/opiekunowie sprawdzają, czy dziecko nie spakowało niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 • Uczniowie klas I-III i IV-VIII rozpoczynają zajęcia o różnych godzinach, tak aby w szatni zachowany był dystans społeczny.
 • Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.
 • W szkole obowiązuje zachowanie szczególnych zasady higieny: dezynfekcja rąk, częste mycie rąk wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po wyjściu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dystans społeczny 1.5m.
 • Uczniowie przebywają w szatni tylko z nauczycielem dyżurującym/ wychowawcą zachowując obowiązujący dystans społeczny.
 • Jeżeli warunki pogodowe są odpowiednie, wskazane jest niekorzystanie z szatni.
 • Każde dziecko ma przydzielone stałe miejsce, w którym pozostawia wierzchnie okrycie i buty.
 • Obuwie koniecznie powinno być włożone do worka lub reklamówki.
 • Uczniowie, przebywający na korytarzach, w szatni oraz we wszystkich przestrzeniach wspólnych mają obowiązek zasłaniania nosa i ust (noszenie maseczek/przyłbic) jeśli nie ma możliwości zachowywania dystansu społecznego 1.5m od innych uczniów oraz pracowników szkoły.
 • Jeżeli podczas zajęć uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, jest izolowany od pozostałych osób w odrębnym pomieszczeniu w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły przez rodziców/opiekunów.
 • § 4

Organizacja zajęć

       1. Zajęcia rozpoczynają się o różnych godzinach: 7.30, 7.40, 7.50, 8.00, 8.10 oraz w godzinach późniejszych.

       2. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dla każdej klasy salach lekcyjnych, tak aby poszczególne grupy nie miały ze sobą styczności.

       3. Przydział sal lekcyjnych klas I – III:

 • 119 – klasa III c
 • 115 – klasa I d
 • 120 – klasa I c
 • 202 – klasa III a zamiennie z klasą III b
 • 203 – klasa I b
 • 204 - klasa I a
 • 206 – klasa II a
 • 207 – klasa II c zamiennie z klasą II b
 • 4. Przydział sal lekcyjnych klas IV-VIII:
 • 001 – klasa VIII e
 • 002 – klasa VII b
 • 005 – klasa IV a zamiennie z klasą IV c
 • 006 – klasa VI b
 • 007 klasa VI a
 • 010 – klasa VIII a
 • 011 – klasa VIII b
 • 012 – klasa V a zamiennie z klasą V c
 • 014 – klasa VII d
 • 101 – klasa V b zamiennie z klasą V d
 • 102 – klasa VII a
 • 103 – klasa VII c
 • 106 – klasa VIII c
 1. Wychodząc z szatni każdy uczeń dezynfekuje ręce.
 2. W salach uczniowie w miarę możliwości siadają pojedynczo lub przy brzegach ławki.
 3. W czasie podchodzenia do tablicy i korzystania z niej uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką.
 4. Po odejściu od tablicy uczeń myje i/lub dezynfekuje ręce.
 5. Tablicę wyciera tylko nauczyciel.
 6. W salach informatycznych uczniów obowiązuje noszenie jednorazowych ochraniaczy na buty i rękawiczek, które po lekcji wyrzucają do specjalnego pojemnika.
 7. Materiały papierowe (klasówki, kartkówki, karty pracy itp.) nauczyciele przygotowują zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Prace w formie papierowej będą sprawdzane przez nauczyciela nie wcześniej niż po upływie 48 godz. od momentu ich złożenia. Termin zwrotu sprawdzonych prac ulega wydłużeniu o 2 dni.
 8. W klasach I prace domowe będą zapisywane w dzienniku elektronicznym.
 9. W klasach IV-VIII do przekazywania prac pisemnych może służyć platforma Classroom.

         14.Przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie przebywają na korytarzu przy hali sportowej.

 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe zostają ograniczone. Przed zajęciami w-f i bezpośrednio po nich uczniowie dezynfekują ręce.
 2. Używany sprzęt dezynfekowany będzie po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Podłoga w hali sportowej będzie dezynfekowana po każdym dniu.
 3. W czasie przerw uczniowie przebywają w wyznaczonych dla poszczególnych klas strefach. Na korytarzu mogą przebywać tylko dwie klasy. Uczniowie mogą spędzać wybrane przerwy w salach pod opieką nauczycieli.
 4. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej organizują przerwy dla swoich uczniów
  w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 5. W miarę sprzyjających warunków pogodowych uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego korzystając z przypisanych im wejść i nie zmieniając butów.
 6. Przy każdorazowym opuszczaniu sali lekcyjnej, we wszystkich strefach wspólnych (toalety, wyjście do stołówki, przerwy międzylekcyjne) uczniów obowiązuje zasłanianie ust
  i nosa maseczką.
 7. Uczniowie klas I-III korzystający ze stołówki szkolnej będą w wyznaczonym czasie sprowadzani przez wychowawcę do świetlicy.
 8. Uczniowie nie korzystają ze źródełka, mają swoje butelki z wodą pitną.
 9. Rekomenduje się wyjścia w miejsca otwarte (las, park, teren zielony) z zachowaniem dystansu społecznego.

      

 • § 5

Zajęcia świetlicowe oraz posiłki w stołówce szkolnej

        1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 17.00.

        2. Uczniowie przybywają i opuszczają ją o godzinach ustalonych z rodzicami/opiekunami.

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicowej zgodnie z odrębnym regulaminem funkcjonowania świetlicy.
 2. Każde dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej ma obowiązek posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos.
 3. Podobnie jak na zajęciach lekcyjnych dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć świetlicowych mogą znajdować się na stolik u szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi ze sobą.
 4. Ucznia po przyjściu do szkoły odbiera z przedsionka wychowawca świetlicy. Po zajęciach wychowawca odprowadza ucznia do wyjścia.
 5. Zajęcia odbywają się w salach świetlicy z zachowaniem bezpiecznego dystansu. W razie potrzeby mogą być wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 6. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 7. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela korzystają z boiska szkolnego, ogrodu edukacyjnego z uwzględnieniem zmianowości grup i dystansu między nimi.
 8. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, z zachowaniem odpowiednich odległości.
 9. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub dezynfekowane. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych
  i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 11. Przy każdorazowym opuszczaniu sali, uczniowie zachowują dystans lub zakładają maseczki (np. wyjście do stołówki, toalety, na boisko)
 12. Dezynfekowane są przedmioty i urządzenia, z których korzystają dzieci, np. zabawki, przybory gimnastyczne - po zakończeniu zajęć (w salach) lub w miarę potrzeb po danej grupie (sala gimnastyczna)
 13. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 14. Po wejściu do stołówki dzieci siadają przy stołach w wyznaczonych miejscach (nie ma samoobsługi).
 15. Naczynia i posiłki są podawane do stolika przez osobę do tego wyznaczoną.
 16. Po skończonym obiedzie dziecko odnosi naczynia do okienka.
 17. Panie wydające posiłki i odbierające naczynia po obiedzie są wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).
 18. Po wyjściu każdej grupy uczniów blaty okienek kuchennych, blaty stolików, oparcia krzesełek są dezynfekowane (bez obecności dzieci).
 19. Naczynia i sztućce myte są w zmywarce przy użyciu detergentów w temperaturze min. 60 stopni
 20. Stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny – są dezynfekowane (zgodnie
  z harmonogramem).
 21. Intendentka, w czasie przyjmowania towaru, wyposażona jest w rękawice i maseczkę.
 22. Dostawcy zobowiązani są do używania maseczek i rękawic.
 23. Pracownicy kuchni zachowują między sobą dystans społeczny.
 24. Dzieci z klas I-III korzystające ze stołówki szkolnej będą w wyznaczonym czasie sprowadzane na obiad, a następnie odprowadzane do sal przez wychowawców świetlicy.

             § 6

Biblioteka szkolna

 • Biblioteka szkolna czynna jest zgodnie z ustalonym harmonogramem. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do funkcjonowania placówki w okresie pandemii. Godziny otwarcia biblioteki uwzględniają potrzeby czytelników.
 • Bibliotekarz podczas kontaktu z uczniami pracuje zachowuje dystans społeczny – 1.5 m lub zakłada maseczkę.
 • Czytelnik, który chce wypożyczyć lub oddać książkę może wejść do biblioteki zachowując szczególne zasady bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk, odległość 1,5 m od kolejnego czytelnika lub maseczka.
 • W bibliotece na podłodze zamieszczone są linie wskazujące dystans jaki należy zachować.
 • Biblioteka wietrzona jest co godzinę lub w razie potrzeby częściej
 • Przed wejściem do biblioteki znajduje się informacja o liczbie osób, które jednocześnie mogą przebywać w bibliotece – maksymalnie 2 osoby.
 • Wstrzymuje się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie
  z czytelni.
 • Czytelnik nie ma wolnego dostępu do półek. Zbiory wybiera i podaje czytelnikom wyłącznie bibliotekarz
 • Uczeń każdorazowo myje i dezynfekuje ręce przed korzystaniem z książek i po ich odłożeniu.
 • Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej.
 • W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników/uczniów mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny
  i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik/uczeń miał kontakt.
 • Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 • Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:
 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) 48 godzin (wytyczne MEN, MZ, GIS)
 • tektura i papier –24  godziny.
 • Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekowany jest blat,
  na którym leżały książki.
 • Przyjęte książki zostają odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze są oznaczane datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – 2 doby. Po tym okresie włączane są do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami stosowane są rękawiczki.
 • Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 • Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.
 • Jednorazowo obsługiwany będzie jeden czytelnik. Kolejny czeka zachowując bezpieczną odległość 1,5 m.
 • Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email biblioteki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 • Zwrot podręczników do nauki:
 • Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 • Wychowawca w pierwszym tygodniu czerwca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.
 • Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia danej pozycji lub zakupu pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza
 • Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników stosuje środki ochrony osobistej poprze osłonę nosa i ust maseczką/przyłbicą, rękawiczki jednorazowe oraz zachowanie dystansu społecznego – 1.5 m.
 • Zwracane podręczniki muszą być zapakowane w reklamówkach. Należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica/opiekuna; podręczniki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;
 • lektury i inne książki biblioteczne mają być zwrócone przez ucznia bezpośrednio w bibliotece według wcześniej omówionych zasad;
 • Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

 • § 7

Zasady spożywania posiłków podczas przerw (klasy I-III)

 • Dzieci przynoszą posiłek w postaci suchego prowiantu i butelkowaną wodę lub napoje do picia z domu.
 • Przed i po posiłku dzieci myją ręce wodą z mydłem.
 • Podczas jedzenia dzieci zachowują dystans społeczny 1.5 m.
 • Po spożyciu posiłku blaty stołów i poręcze krzeseł każdorazowo będą dezynfekowane bez udziału uczniów.
 • Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 • § 8

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja

 • Przy wejściu głównym i na korytarzach umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
 • Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekowanie rąk, zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 • W przypadku wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do używania środków do dezynfekcji, uczniowie po przyjściu do szkoły natychmiast myją ręce wodą z mydłem.
 • Nauczyciele oraz uczniowie mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie
  z instrukcją umieszczoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (szczególnie po przyjściu do szkoły, skorzystaniu z toalety, przed wyjściem do domu). 
 • Nauczyciele mają obowiązek przekazywania uczniom wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego, przypominania o dokładnym myciu rąk zgodnie z instrukcją, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, informowania o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higien
 • Zużyte, jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do specjalnych pojemników.
 • Pozostali pracownicy szkoły nie kontaktują się z uczniami i nauczycielami, a w razie konieczności zabezpieczeni są w środki ochrony osobistej oraz zachowują dystans społeczny - min. 1,5 m.
 • Do pracy przychodzą tylko pracownicy bez objawów chorobowych.
 • Utrzymywana jest czystość w salach, szatniach, korytarzach, ciągach komunikacyjnych, łazienkach – dokładne i regularne sprzątanie i czyszczenie z użyciem detergentów w miarę potrzeb i po zakończonym dniu (zgodnie z harmonogramem).
 • Dezynfekowane są powierzchnie dotykowe: 
 1. a) poręcze, klamki, włączniki świateł – na bieżąco, po każdym uczniu/grupie oraz na zakończenie dnia (zgodnie z harmonogramem); 
 2. b) powierzchnie płaskie (blaty ławek, biurek, siedziska krzeseł, półki, parapety) - po każdej grupie oraz na koniec dnia (zgodnie z harmonogramem).
 • W sali, w której przebywa uczeń/grupa znajdują się przedmioty i sprzęty które da się dezynfekować (posiadają gładkie i nieprzepuszczalne powierzchnie), przybory wykorzystywane podczas zajęć są myte z użyciem detergentu lub dezynfekowane.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są regularnie czyszczone lub dezynfekowane.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
 • Korytarze szkolne wietrzy personel obsługi oraz nauczyciele pełniący dyżur na przerwie,
  a w salach personel dezynfekuje ławki i krzesła po każdej grupie uczniów.
 • W szkole przygotowane jest pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący służące do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych - izolatka.
 • W szkole obowiązuje procedura na wypadek wystąpienia objawów chorobowych u uczniów
  i pracowników.
 • Kierownik gospodarczy monitoruje codzienne prace porządkowe oraz dezynfekowanie pomieszczeń, przedmiotów, urządzeń, powierzchni dotykowych.
 • § 9

Zasady odbioru dzieci ze szkoły (kl. I-III):

 • Po skończonych zajęciach nauczyciel sprowadza dzieci do świetlicy szkolnej lub do szatni. Ubrane dzieci odprowadza do wyznaczonego wyjścia i przekazuje rodzicom/opiekunom lub osobom przez nich upoważnionym. Dzieci powyżej 7 roku życia mogą wracać do domu samodzielnie.
 • Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców/opiekunów.
 • § 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

 • Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 • W przypadku podejrzenia choroby rodzice kontaktują się z lekarzem pierwszego kontaktu
  w celu uzyskania porady telefonicznej.
 • Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Pielęgniarka szkolna lub wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury u ucznia. Jeżeli uczeń ma temperaturę 38 stopni li wyższą lub objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych zostaje przeprowadzony do izolatorium.
 • W szkole jest przygotowane tzw. izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia,
  u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 • Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 • W izolatorium dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego nauczyciela lub pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 • O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka oraz informuje o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 • Po stwierdzeniu zakażenia u ucznia dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i SANEPID - o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców
  i pracowników szkoły.
 • Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz dezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Zostaje ustalona liczba osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko zakażone i stosowane są wytyczne GIS odnoszące się do osób, które miały kontakt z uczniem.
 • §11

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • Pracownik przebywający w domu w razie wystąpienia objawów chorobowych nie przychodzi do szkoły.
 • Pracownik o niepokojących objawach niezwłocznie powiadamia telefonicznie dyrektora szkoły i kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu, stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia dzwoni na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 • Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 • W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 • Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, niezwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Zastosowanie mają indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku stwierdzenia zakażenia u pracownika szkoły ustalona zostaje lista osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia powiadomieni zostają wszyscy pracownicy oraz rodzice.
 • § 12

Informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych

 • Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 • Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
 • W kontaktach z rodzicami lub z osobami z zewnątrz zachowują dystans albo zakładają maseczkę.
 • Środki ochrony osobistej należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 • Każdy pracownik szkoły ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • Nauczyciele są zobowiązani do zwracania uwagi uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę termometrem bezdotykowym.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji obsługi oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z nauczycielami i uczniami.
 • Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu prac porządkowo-dezynfekcyjnych.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji
 • Do obowiązków personelu obsługi należy:
 • sprawdzanie poziomu płynu do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie;
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
  i dezynfekowanie;
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja;
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby;
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby
 • utrzymanie ciągów komunikacji w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej.

Postanowienia końcowe

 • Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 • Procedura może być modyfikowana.

Procedura zostanie opublikowana przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Joomla Template - by Joomlage.com