Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych od 1 września 2021 r.

w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

w czasie zagrożenia epidemicznego COVID - 19

opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS.

 

 I Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych

 

 1. Do oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Dzieci do oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe - bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie przebywających na kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (zachowanie dystansu, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka, rodziców/opiekunów, osób przyprowadzających i odbierających dzieci, przestrzegania szkolnych procedur, zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
  w razie potrzeby.
 5. Rodzice zobowiązani są do szybkiej komunikacji z wychowawcą i Dyrektorem szkoły, w razie potrzeby – kontakt telefoniczny.

 

II Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych

 1. Czas pracy oddziałów przedszkolnych: godz. 6.30 – 17.00.
 2. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzają dzieci najpóźniej do godz. 8.15.
 3. Rekomenduje się przyprowadzanie i odbieranie dzieci do Oddziału Przedszkolnego zgodnie z harmonogramem pracy nauczycieli w poszczególnych grupach. W godzinach wcześniejszych, i późniejszych dzieci będą przebywały w grupach łączonych.
 4. Rodzice mogą wejść na teren placówki w wyjątkowych sytuacjach z zachowaniem dystansu społecznego. W godzinach porannych na teren przedszkola mogą wejść w razie konieczności rodzice dzieci z grupy 3-latków.
 5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Oddziału Przedszkolnego odbywa się dwoma wejściami:
 • grupy: "Misie", „Słoneczka”, „Biedronki”, „Tygryski”,– wejście od strony południowej placówki do Oddziału Przedszkolnego,
 • grupy: „Pszczółki”, – wejście główne szkoły.

 

III Organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych

 1. Każda grupa ma wyznaczoną stałą salę i stałych opiekunów.
 2. Grupą opiekują się nauczyciele, wychowawcy oddziałów, w razie potrzeby pomoc nauczyciela (przydzielona do danej grupy).
 3. Opiekunowie zachowują dystans między sobą, w przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 4. Personel kuchenny nie kontaktuje się, w miarę możliwości, z dziećmi oraz personelem opiekującym się wychowankami.
 5. Dzieci korzystają z przyborów szkolnych, krzesełek, stolików, które przeznaczone są tylko dla nich.
 6. W salach znajdują się przedmioty, sprzęt, zabawki, przybory sportowe, które da się zdezynfekować.
 7. Dzieci korzystają wyłącznie z zabawek szkolnych. Nie przynoszą ze sobą przedmiotów lub zabawek z domu.
 8. Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z placu zabaw (oprócz piaskownicy), ogrodu edukacyjnego z uwzględnieniem zmianowości grup. Dezynfekcja przyrządów do zabawy odbywa się po skończonej zabawie grupie.
 9. Rekomenduje się wyjścia przedszkolaków w miejsca otwarte. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, odbywa się przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 10. Salę, w której przebywają dzieci, nauczyciel lub pracownik pomocniczy wietrzy co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
 11. W razie potrzeby nauczyciel lub inny pracownik przedszkola mierzy temperaturę
  u dziecka termometrem bezdotykowym.

 

IV Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Rodzice/ opiekunowie zachowują między sobą a innymi dziećmi, rodzicami
  i pracownikami dystans społeczny – min. 1,5m.
 2. Rekomenduje się, aby rodzice i opiekunowie dzieci z grup 4-latków, 5-latków i 6-latków, przekazywali dziecko pomocy nauczyciela, i odbierali je, nie wchodząc do placówki.

 

V Higiena, czyszczenie i dezynfekcja

 1. Przed wejściem do budynku rodzice i opiekunowie zakrywają usta
  i nos, dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki ochronne.
 2. Pracownicy oraz dzieci mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją umieszczoną w salach i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (szczególnie po przyjściu do przedszkola, po przyjściu z placu zabaw, korzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po jedzeniu, przed wyjściem z przedszkola).
 3. Opiekunowie i pracownicy oddziałów przedszkolnych powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni - min. 1,5 m.
 4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej.
 5. Pracownicy szkoły nie kontaktują się z dziećmi oraz ograniczają kontakty
  z pracownikami oddziałów przedszkolnych.
 6. Do pracy przychodzą pracownicy bez objawów chorobowych.
 7. Utrzymanie czystości w przedszkolu (dokładne sprzątanie i czyszczenie z użyciem detergentów), a także dezynfekcja powierzchni dotykowych ( poręczy, klamek, włączników światła, oraz powierzchni płaskich (blaty stolików, biurek, półki, parapety, oparcia i siedziska krzeseł, itp.) jak również przedmiotów, urządzeń i zabawek, z których korzystają dzieci - zgodnie z harmonogramem.
 8. Dezynfekcja urządzeń na placu zabaw po każdej grupie.
 9. Wietrzenie sal i korytarza - co najmniej raz na godzinę, a nawet częściej.

VI Zasady obowiązujące przy żywieniu dzieci

 1. Dzieci spożywają posiłki w salach, w których przebywają podczas zajęć. Grupa "Pszczółki" będzie schodziła na posiłki do stołówki szkolnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Przed posiłkiem dzieci dokładnie myją ręce wodą z mydłem.
 3. Pracownicy kuchni nie mają kontaktu z dziećmi.
 4. Wózki do przewożenia żywności do oddziałów przedszkolnych są dezynfekowane po każdorazowym użyciu.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce przy użyciu detergentu w temp. min. 60°C lub wyparzane.

VII Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zobaczą niepokojące objawy u siebie lub dziecka nie mogą przychodzić do przedszkola. W przypadku podejrzenia choroby rodzice kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu.
 2. Nauczyciel, który zauważy u dziecka objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych ( temperatura 38 stopni i wyższa, kaszel, duszności) odizolowuje dziecko pod opieką pracownika oddziału przedszkolnego w wyznaczonym miejscu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Po stwierdzeniu zakażenia u dziecka dalsze kroki podejmuje Dyrektor
  w porozumieniu z organem prowadzącym i SANEPID – o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników oddziału przedszkolnego. Dalsze kroki postępowania są zgodne z wytycznymi GIS i SANEPID.

VIII Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników oddziału przedszkolnego

 1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Należy wydzielić obszar w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych i przygotować m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 4. Pracownik oddziału przedszkolnego w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzi do pracy – powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych i podejrzenia zachorowania powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, zawiadomić Dyrektora szkoły i odizolować się.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, niezwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 7. W przypadku stwierdzenia zakażenia u pracownika oddziału przedszkolnego ustalona zostaje lista osób przebywających, w tym samym czasie, w części budynku, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia powiadomieni zostają wszyscy pracownicy oraz rodzice.
 8. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura może być modyfikowana.
 2. Procedura zostanie opublikowana na stronie oddziału przedszkolnego oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
Joomla Template - by Joomlage.com